M aréna

Základnými parametrami pre montovanú halu sú rozmery a lokalita výstavby s cieľom určiť snehovú a veternú oblasť.

Rozmery – šírka, výška, dĺžka

ŠÍRKA HALY
Ľahké montované konštrukcie realizujeme v niekoľkých šírkových modulových radoch – 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 a 32 m.
V prípade, že základný šírkový rad nie je vyhovujúci, nie je problém šírku prispôsobiť.

VÝŠKA HALY
Ak sa bavíme o výške, máme namysli výšku pri stene objektu. Tá je najčastejšie špecifikovaná aktivitou či procesy prebiehajúcimi vo vnútornom priestore.
Teda záleží na investorovi, aká vnútorná výška je preňho najvhodnejšia.

Celková výška haly je následne daná typom konštrukcie a celkovou šírkou. V prípade, že je limitujúcim faktorom pre výstavbu celková výška haly, či už napríklad z dôvodu limitu územného plánu, či iného limitu, je možné riešiť výšku pri stene s ohľadom na celkovú výšku a prispôsobiť tomu konštrukciu.

DĹŽKA HALY
Dĺžka oceľovej konštrukcie nie je nijak obmedzená a plne vyhovie vašim požiadavkám. Nosná konštrukcia je v celkovej dĺžke rozdelená v danej modulovej vzdialenosti, ktorá je podriadená vyššie uvedeným parametrom a zaťaženiu od snehu a vetra.

V prípade, že modulová vzdialenosť nie je v niektorej časti haly vyhovujúca, či už z dôvodu umiestnenia vratového otvoru, existujúcej technológie, či iných dôvodov, je nosná konštrukcia „premostená“ konštrukčnou výmenou tak, aby sa nevhodnému miestu vyhla.

Snehové a veterné zaťaženie

Každá krajina má svoje rozdelenie snehových oblastí, Česká republika je rozdelená do 8 úrovní.

Väčšinu územia je možné klasifikovať v 1. až 5. snehovej oblasti. Miestne a vo vyšších polohách sa vyskytujú 6. a 7. oblasť, 8. snehová oblasť sú už skôr vysokohorské oblasti a miestne extrémy.

. Zaťaženie snehom je určené v kN/m2 podľa príslušnej snehovej oblasti a vyjadruje množstvo snehu, pravdepodobné pre danú lokalitu, teda, koľko snehu nám môže ležať na objekte a ako veľmi bude zaťažovať strechu.

Zaťaženie snehom teda výrazne ovplyvňuje nároky na celkovú dimenziu nosnej konštrukcie.

Obdobne ako v prípade zaťaženia snehom aj zaťaženie od vetra ovplyvňuje celkovú dimenziu nosnej konštrukcie. V tomto prípade ide v podstate o tlak na konštrukciu, ktorým na ňu vietor pôsobí.